Valdymas

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto vienintelė akcininkė yra valstybė – Lietuvos Respublika, kurios, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos priimti raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Pagal akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatus bendrovės organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, bendrovės vadovas – bendrovės generalinis direktorius.

Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai.  Dauguma valdybos narių turi būti nepriklausomi, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės generalinį direktorių renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, nustato veiklos tikslus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo bendrovės valdyba. Bendrovės generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą.

Valdyba

 • Nerijus Datkūnas
  Nerijus Datkūnas

  Valdybos pirmininkas

 • Darius Kuliešius
  Darius Kuliešius

  Valdybos narys

 • Danielius Merkinas
  Danielius Merkinas

  Nepriklausomas valdybos narys

 • Gražvydas Jukna
  Gražvydas Jukna

  Nepriklausomas valdybos narys

 • Žaneta Kovaliova
  Žaneta Kovaliova

  Nepriklausoma valdybos narė

AB Lietuvos pašto vadovybė

 • Asta Sungailienė
  Asta Sungailienė

  Generalinė direktorė

 • Norbertas Žioba
  Norbertas Žioba

  Rinkodaros ir pardavimų padalinio direktorius

 • Jonas Sadauskas
  Jonas Sadauskas

  Tinklo direktorius

 • Andrius Bendikas
  Andrius Bendikas

  Finansų ir administravimo direktorius