Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Korupcijos prevencija

Skaidri veikla yra vienas iš svarbiausių šiandienos verslo elementų. Lietuvos pašto įmonių grupės valdymui keliame aukštus skaidrumo reikalavimus. Skatiname skaidrią, atsakingą ir etišką veiklą rinkoje.

Pasitikėjimo linija

Apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus ar pasiūlymus galite pranešti:

 • Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupei;
 • elektroninio pašto adresu pranesk@post.lt;
 • telefonu +370 5 2157676 (Numeris, iš kurio skambinate, nefiksuojamas. Jeigu norite, kad su Jumis susisiektume, padiktuokite savo telefono numerį);
 • užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant ją el. pašto adresu pranesk@post.lt.

Lietuvos paštas garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą.

DAUGIAU INFORMACIJOS.

Aktuali informacija ir dokumentai

Korupcijos prevencija ir jos įgyvendinimas

Vadovaujamės nulinės tolerancijos korupcijai politika bei įgyvendiname tam skirtas priemones.

Kviečiame susipažinti su:

Lietuvos paštas antikorupcinę veiklą vykdo atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos svarbiausius atsparumo korupcijai dokumentus. Su minimais dokumentais galite susipažinti čia.

Taip pat įgyvendiname Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programą ir priemonių planus. Su įgyvendinamomis priemonėmis ir ataskaitomis galite susipažinti čia.

Elgesys su dovanomis

 

Mes neteikiame ir nepriimame jokių dovanų ar paslaugų, kurios neatitinka tarptautinio protokolo, tradicijų, nėra skirtos reprezentacijai ar yra nepriimtinos pagal teisės aktus. Vertiname skaidrų bendradarbiavimą su klientais ir veiklos partneriais, todėl geriausia dovana – padėka šypsena ar nuoširdžiais žodžiais. Padėką mūsų darbuotojams galite palikti ČIA.

Registruojame gautas ne reprezentacijai skirtas dovanas, reprezentacijai skirtas dovanas virš 50 Eur, pagal tarptautinį protokolą ir tradicijas gautas dovanas, taip pat visas teikiamas dovanas viešame Dovanų registre: 2020, 20212022 ir 2023.

Grąžiname dovanos teikėjui iš jo gautas netinkamas dovanas, išskyrus mažos vertės, kurių grąžinimo išlaidos neproporcingai didesnės nei objektyvi dovanos vertė, arba greitai gendančias dovanas. Tokias dovanas:

 • Paliekame Bendrovėje ir, jeigu yra galimybė, naudojame darbo reikmėms.
 • Jei nėra galimybės naudoti darbo reikmėms, atsižvelgiant į dovanos pobūdį, padedame (pastatome) tokioje Bendrovės vietoje, kad ja galėtų pasinaudoti (vartoti) visi Bendrovės darbuotojai, klientai ir / ar veiklos partneriai;
 • Perduodame valstybės muziejams ar archyvams, jei dovana yra muziejinė vertybė ar kitoks kultūros požiūriu vertingas daiktas;
 • Atiduodame labdarai.

Daugiau informacijos apie Bendrovėje taikomą dovanų priėmimo, teikimo, vertinimo, apskaitos ir saugojimo tvarką rasite ČIA.

Korupcijos rizikos analizė
Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytais kriterijais, Lietuvos paštas atlieka Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir aprašymą.

2019-2024 metais korupcijos pasireiškimo tikimybę planuojama atlikti šiose veiklos srityse:

 • viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas,
 • paslaugų pardavimai,
 • perparduodamų prekių pirkimai,
 • pašto ženklų leidyba.

Kviečiame susipažinti su dokumentais:

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, įgyvendinanti 100 proc. Lietuvos pašto akcijų savininkės Lietuvos Respublikos turtines ir neturtines teises, atlieka Lietuvos pašto teisės aktų antikorupcinį vertinimą.

Su dokumentais galite susipažinti čia.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Nepriekaištinga dalykinė reputacija ir patikimumas yra vienos svarbiausių veiklos etikos principinių nuostatų. Siekiant įgyvendinti šių nuostatų reikalavimus, taikome patikimumo ir nepriekaištingos reputacijos kriterijus.

Asmenys, kandidatuojantys į toliau nurodytas pareigas, vertinami pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio nuostatų reikalavimus:

 • Valdybos nariai
 • Generalinis direktorius
 • Padalinio direktorius
 • Departamento vadovas
 • Vidaus audito skyriaus vadovas
 • Pirkimų skyriaus vadovas
 • Operacijų valdymo skyriaus vadovas
 • Saugos ir prevencijos departamento grupės vadovas
 • Saugos ir prevencijos departamento ekspertas
 • Informacinių technologijų departamente esančio skyriaus vadovas
 • Informacinių technologijų departamente esančios grupės vadovas
 • Regiono vadovas

 

Asmenys, kandidatuojantys į toliau nurodytas pareigas, vertinami pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatų reikalavimus:

 • Valdybos narys
 • Generalinis direktorius
 • Padalinio direktorius
 • Departamento vadovas
 • Regiono vadovas
 • Skyriaus vadovas
 • Saugos ir prevencijos departamento grupės vadovas
 • Informacinių technologijų departamento grupės vadovas
 • Ekspertas
 • Asmuo laikinai skiriamas į šiuose punktuose nurodytas (išskyrus eksperto) pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens
Viešieji ir privatūs interesai

Ypatingą dėmesį skiriame viešųjų ir privačių interesų derinimui ir kontrolei. 

Lietuvos pašte privačius interesus privalomai deklaruoja toliau nurodytas pareigas einantys asmenys:

 • Valdybos narys;
 • Generalinis direktorius;
 • Padalinio direktorius;
 • Departamento vadovas;
 • Regiono vadovas;
 • Skyriaus vadovas;
 • Pirkimų komisijų narys;
 • Asmuo, paskirtas atlikti supaprastintus pirkimus;
 • Pirkimų procedūrose dalyvaujantis ekspertas;
 • Viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities, pirkimų iniciatorius;
 • Teisininkas;
 • Ekspertas;
 • Atitinkamų grupių vadovai.

Susipažinti su deklaruojančių asmenų privačiais interesais galite čia: https://pinreg.vtek.lt/app/

Vykdome išankstinę, einamąją ir paskesniąją interesų konfliktų kontrolę, privačius interesus deklaruojantiems darbuotojams primename apie deklaracijų duomenų atnaujinimą pasikeitus duomenims, vykdome mokymus, rengiame atmintines ir teikiame kitokio mokomojo pobūdžio informaciją.

Duomenys apie Bendrovės generalinės direktorės nusišalinimą čia ir čia.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimo koordinavimą atsakingas padalinys ir asmuo

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimo koordinavimą Lietuvos pašte atsakingas 2018 m. naujai suformuotas Saugos ir prevencijos departamentas. Padalinys yra atsakingas už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimą, tyrimų atlikimą, darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimą ir kitų korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimą ir įgyvendinimą. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimo koordinavimą atsakingas asmuo – Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupės ekspertė Asta Vaičiūnienė, el. paštas a.vaiciuniene@post.lt. Jai nesant darbe – Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupės vadovė Regina Jasiulienė, el. paštas R.Jasiuliene@post.lt

Pranešti apie galimus pažeidimus galite čia.

Mokymai darbuotojams

Vienas iš mūsų antikorupcinės veiklos tikslų – darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ugdymas. Mokymus ir mokomąją medžiagą rengiame įvairiomis korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų derinimo temomis. Darbuotojus informuojame apie atliktus tyrimus šiose srityse, skatinami dalyvauti ir įsitraukti į Lietuvos pašto ir Susisiekimo ministerijos vykdomas korupcijos prevencijos apklausas.

Reikalavimai kontrahentams

Vertiname bendradarbiavimą su veiklos partneriais bei siekiame užtikrinti, kad pastarieji savo veikloje laikytųsi šių reikalavimų:

 • nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atliktų savo pareigas;
 • vengtų viešųjų ir privačių interesų konflikto;
 • nusišalintų nuo sprendimų, galinčių sukelti interesų konfliktą, rengimo, svarstymo, priėmimo bei prieš pradedant interesų konfliktą sukeliančio ar galinčio sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą, raštu apie tai praneštų Lietuvos paštui.